Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Spoločnosť

Spoločnosť MODANT s.r.o. s miestom podnikania Račianska 90, Bratislava, 831 02, IČO: 45652511, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-197409 vydáva tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOS“), ako aj ostatnými právnymi predpismi SR. Informujeme tu spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho ako aj pre kupujúceho pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné podmienky.

Manuál na použitie a podmienky záruky

Naša ponuka sa sústreďuje na jedinečné solitéry s historickou hodnotou a výnimočné prírodné prvky pozdvihujúce atmosféru v interiéri, ďalej čalúnený sedací nábytok na objednávku a širokú škálu interiérových doplnkov. Tovar vyberáme tak, aby ponúkol svojmu majiteľovi autentickosť a vynikol svojou históriou, prírodnými materiálmi a kvalitou remeselného spracovania, spravidla bez použitia sofistikovaných strojov bežných v dnešnej výrobe. Nábytkové prvky a artefakty vynikajú zubom času poznačeným povrchom dreva, ktoré tak nadobudne nezameniteľnú patinu a napriek svojej šarmantnej nedokonalosti sú vždy reštaurované do stavu plnej funkčnosti. Pre zaručenie plnej funkčnosti môžu byť niektoré časti nábytku zamenené za nové (kovania, sklené a ratanové výplne) alebo spevnené novými doskami pochádzajúceho zo starých, vysušených foršní. Ak to nie je zdôraznené na informačnom materiáli inak, produkty od nás sú určené na použitie v interiéri.

Záruka

 • 1) Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami OZ, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ predávajúci v doklade potvrdzujúcom prevzatie tovaru nevyznačí dlhšiu dobu trvania záručnej doby.
 • 2) Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra, doklad o kúpe, dodací list, pokiaľ to povaha veci umožňuje.
 • 3) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci vždy povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).
 • 4) Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej dobe

Reklamácie

Termín „predávajúci“ označuje spoločnosť MODANT s.r.o.

Termín „kupujúci“ označuje spotrebiteľa, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo zaobstaráva služby na základe kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, bez ohľadu na ich formu, pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a ktorý kúpil alebo objednal u predávajúceho v rámci jeho predajnej siete alebo prostredníctvom e-shopu predávajúceho určitý výrobok v zmysle definície § 2 písm. f/ ZoOS (ďalej len „výrobok“) alebo službu v zmysle definície § 2 písm. i/ ZoOS (ďalej len „služba“).>

Reklamáciou sa na účely Reklamačného poriadku spoločnosti MODANT s.r.o. rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby

 • 1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 • 2) Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 • 3) Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.
 • 4) Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou.
 • 5) Vady zistiteľné riadnym užívaním nábytku musia byť reklamované do 7 dní od zistenia bez zbytočného odkladu
 • 6) Reklamácia musí byť prijatá písomnou formou. (Za tú sa považuje aj e-mailové podanie)
 • 7) Reklamácia musí obsahovať minimálne tieto údaje:
 • - identifikácia tovaru číslom účtovného dokladu, dodacieho listu alebo faktúry
 • - popis uplatnených závad
 • - Reklamačný formulár na stiahnutie

Vadami na reklamáciu nie sú

 • 1) nevhodnosť produktu, ktorá je výsledkom nesprávneho rozhodnutia kupujúceho. Dodávateľ nenesie za nevhodnosť voľby zodpovednosť
 • 2) Drobné odchýlky v presnosti rozmerov alebo pravých uhlov pri staršom reštaurovanom nábytku ako aj nábytku na objednávku. Ďalej drobné poškodenia povrchu, ktoré vznikli pred reštaurovaním a nebránia riadnemu užívaniu zakúpeného nábytku
 • 3) Zvukové prejavy spôsobené prirodzenými vlastnosťami materiálov alebo predošlým dlhodobým používaním reštaurovaného staršieho nábytku
 • 4) Mierne prispôsobenie drevených častí vzhľadom na premenlivé podmienky teploty a vlhkosti. Niektoré časti masívneho nábytku môžu byť uspôsobené na miernu vôľu tak, aby sa drevené časti na väčších plochách mohli prispôsobiť rôznym podmienkam vlhkosti a teploty tvarovým prispôsobením
 • Záruka sa nevzťahuje na:

  • 1) Vady, ktoré majú charakter bežného opotrebenia
  • 2) Vady, na ktoré bola poskytnutá zľava
  • 3) Vady, ktoré vznikli nevhodným uskladnením, prepravou alebo manipuláciou kupujúcim a na vady vzniknuté pri posúvaní nábytku
  • 4) Na vady spôsobené nesprávnym používaním alebo zachádzaním tovaru v rozpore s týmto záručným listom
  • 5) Pri reštaurovanom nábytku jemné nepresnosti pri pohybe pohyblivých čaští (napr. dvierok), pokiaľ nie je narušená ich funkčnosť
  • 6) vady a poškodenia spôsobené opotrebovaním alebo nadmerným používaním
  • 7) vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
  • 8) vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného ako aj prirodzenej zmeny materiálov
  • 9) vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania a zaobchádzania tovaru
  • 10) vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel
  • 11) vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám.
  • 12) Vady spôsobené atmosférickými alebo chemickými vplyvmi, vystavením tovaru priamemu slnečnému teplu a UV žiareniu alebo jeho umiestnením vo vlhku, na prudkom slnku alebo v blízkosti vykurovacích telies
  • 13) Drobné technologické a výrobné odchýlky oproti údajom uvedeným v informačných materiáloch
  • 14) Vady spôsobené neodvratnou, tj. živelnou udalosťou alebo vandalizmom
  • 15) Znečistenie a poškodenie povrchov domácimi zvieratami, chemikáliami, nápojmi a jedlom, na zafarbenie od iných zdrojov ako škvrny od atramentu, farieb, prepisovacích pier, rúžu, očných tieňov, atď.
  • 16) Poškodenie spôsobené ohňom, cigaretou, vodou alebo rôznymi predmetmi (kľúčmi, príbormi, nechtami, cvokmi nohavíc, apod.)
  • 17) Poškodenia tovaru spôsobené pádom alebo otrasom
  • 18) Prípadné mierne defekty, ktoré sa pri reštaurácii nechávajú priznané, avšak reštaurovaním je nábytok plne funkčný
  • 19) Drevo je prírodný materiál, preto farba povrchu nábytku nemusí byť v celom rozsahu konzistetná v odtieni. Pri reštaurovanom nábytku sa zámerne udržiava pôvodná patina pre zdôraznenie krásy a hodnoty

Spôsob vybavenia reklamácie

Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. § 2 písm. m/ ZoOS rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

V zmysle § 622 ods. 1 OZ ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola takáto vada bezplatne, včas a riadne odstránená.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, prevoz tovaru na veľké vzdialenosti alebo zložitú manipuláciu s tovarom (napríklad pre tovar s veľkou váhou a veľkým objemom) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V zmysle § 623 ods. 1 OZ Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že tovar má vadu, ktorá je neodstrániteľná, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

Reklamácie tovaru dodaného tretími stranami, s ktorými má predávajúci zmluvu o distribúcii ich výrobkov, prebiehajú v správe výrobcu a predávajúci dohliada riadne vyriešenie reklamácie v znení tohto reklamačného poriadku a právnych predpisov platných na území Slovenskej Republiky.

Základné zásady správneho používania nábytku

 • 1) Nábytok slúži na odkladanie bežných dekoračných prvkov domácej potreby (knihy, misky, poháre, a pod.) s ohľadom na primerané zaťaženie políc. V nábytku neskladujte horľavé materiály
 • 2) Drevený sedací nábytok je konštruovaný pre bodové zaťaženie maximálne 95 kg. Pri vyššej hmotnosti môže dôjsť k trvalému poškodeniu, prasknutiu alebo pretrhnutiu
 • 3) Na sedenie je možné používať výhradne sedadlá, nie operadlá alebo iné časti konštrukcie
 • 4) Čalúnený nábytok je potrebné pravidelne vysávať. Čalúnenie v koži je potrebné ošetrovať pravidelne vhodnými prostriedkami
 • 5) Priame slnečné svetlo škodí farebnej stálosti povrchov a pevnosti nedrevených materiálov, preto doporučujeme používanie závesov či žalúzií. Nábytok nesmie byť vystavený dlhodobému pôsobeniu vody alebo vodných pár, sálavého tepla, priameho slnečného žiarenia
 • 6) Nábytok sa smie premiestňovať iba prenášaním, nie tlačením po podlahe

Zásady správnej starostlivosti o nábytok

 • 1) Nábytok pri bežnej údržbe je potrebné zbavovať prachu jemnou utierkou s mikrovláknom
 • 2) Prípadné vzniknuté škvrny je nutné okamžite odstrániť (papierovou alebo textilnou utierkou)
 • 3) Čistí sa len jemne vlhkou textilnou utierkou
 • 4) Pre výživu dreva a zvýraznenie jeho prirodzenej kresby sa doporučuje naniesť aspoň raz za 12 mesiacov prípravok na udržiavanie nábytku z masívu s vysokým obsahom včelieho vosku (odporučené značky Philadelphia, HG)
 • 5) Drevo a iné prírodné materiály si vyžadujú stálosť klimatických podmienok, 45-85% vlhkosť a teplotu v rozmedzí 15 až 32°C
 • 6) Nábytok nesmie byť vystavený tesnej blízkosti tepelných zdrojov (min. 40 cm) a nesmie byť vystavovaný častému slnečnému žiareniu. UV žiarenie môže spôsobiť farebnú nestálosť. V prípade vystaveniu nepriaznivým podmienkam alebo rapídnym zmenám v podmienkach vlhkosti a teploty drevo môže vykázať prasklinky

V Bratislave, 22.4.2015

. Články a blogy